All posts tagged: Helsinki

Hotel Katajanokka, Helsinki, a Tribute Portfolio Hotel

I stayed at a Tribute Hotel, here is my review of Hotel Katajanokka, Helsinki.